2 x Board Members - S4C / 2 x Aelod o’r Bwrdd - S4C (Sianel Pedwar Cymru)

Body: S4C (Sianel Pedwar Cymru)
Appointing Department: Department for Digital, Culture, Media and Sport
Sector: Culture, Media & Sport
Location: The S4C Board meets around every six weeks. Currently due to the Covid-19 pandemic, Board and Sub-Committee meetings are being held over Zoom. Prior to the pandemic, the Board would meet in S4C’s headquarters in Carmarthen, and also in its other offices in Caernarfon and Cardiff during the year. It also occasionally holds public meetings across Wales. In future, it is likely that meetings of the Board and its Sub-Committees will be a mixture of in person and virtual. Mae Bwrdd S4C yn cyfarfod bob rhyw chwe wythnos. Ar hyn o bryd, oherwydd pandemig Covid-19, mae cyfarfodydd y Bwrdd a’r Is-bwyllgorau yn cael eu cynnal dros Zoom. Cyn y pandemig, byddai’r Bwrdd yn cyfarfod ym mhencadlys S4C yng Nghaerfyrddin, a hefyd yn ei swyddfeydd eraill yng Nghaernarfon a Chaerdydd yn ystod y flwyddyn. Mae hefyd yn cynnal cyfarfodydd cyhoeddus ledled Cymru o bryd i’w gilydd. Yn y dyfodol, mae’n debygol y bydd cyfarfodydd y Bwrdd a’i Is-bwyllgorau yn gymysgedd o wyneb yn wyneb a thros y we.
Number of Vacancies: 2
Remuneration: £9,650 per annum. Reasonable expenses may be claimed. £9,650 y flwyddyn. Gellir hawlio treuliau rhesymol.
Time Requirements: The time commitment for members of the Board is a nominal one day per week. Yr ymrwymiad amser ar gyfer aelodau’r Bwrdd yw un diwrnod yr wythnos.

Campaign Timeline

 • Competition Launched

  19/08/2021

 • Closed for Applications

  30/09/2021 at 12:00

 • Panel Sift

  21/10/2021

 • Final Interview Date

  08 and 09 December

 • Announcement

  TBC

 

Assessment Panel

Vacancy Description

The Secretary of State for Digital, Culture, Media and Sport is seeking to appoint up to two outstanding individuals as Non-Executive Members of the S4C Board.

DCMS is committed to eliminating discrimination and advancing equality of opportunity in its public appointments. We particularly encourage applicants from underrepresented groups, those based outside London and the South-East and applicants who have achieved success through non-traditional educational routes. This ensures that boards of public bodies benefit from a full range of diverse perspectives and are representative of the people they serve.

The Role of S4C Members
The S4C Board consists of the Chair and up to eight other members, each appointed by the Secretary of State for Digital, Culture, Media and Sport. Members bring varying skills and experience to the Board, though they are all expected to ensure that S4C fulfils its public service remit and that public and licence fee funds allocated to S4C are properly utilised.

Board Members will also be required to ensure that S4C’s public services are provided in accordance both with S4C’s statutory remit and the provisions of the current Partnership Agreement agreed between S4C and the BBC.

Board Members are expected to:

 • Function collectively as the unitary board of S4C and provide support and advice, and also ensure appropriate challenge to and accountability of the Chief Executive and his executive team.
 • Support the Chair, in liaison with the Chief Executive, in overseeing the relationship with DCMS, the BBC, Ofcom and other stakeholders including the Welsh Government and the independent production sector.
 • Undertake public engagement duties as necessary on behalf of S4C including public meetings and functions across Wales.
 • Attend Board meetings and any special meetings/awaydays, and attending sub-committees of the Board as necessary.

 

The Board seeks to ensure that its members, between them, are able to draw on a wide range of expertise and knowledge of particular fields relevant to the work of S4C. These include, but are not restricted to:

 • Broadcasting, digital media and the wider creative industries
 • Welsh language
 • Communications and marketing
 • Business and commerce
 • Finance, audit and assurance

 

Following the independent review of S4C published in March 2018, the governance of S4C is now based on a Unitary Board model (in place of the previous non-exec Authority Board). Until primary legislation is introduced to facilitate a number of elements of the proposed structure, the Board shall operate as a Shadow Unitary Board in accordance with the Board’s new Standing Orders. The appointed Members are expected to continue in their roles when the statutory board is constituted.

 

Cyflwyniad

Mae’r Ysgrifennydd Gwladol dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon yn awyddus i benodi hyd at ddau unigolyn eithriadol yn Aelodau Anweithredol o Fwrdd S4C.

Mae’r Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) wedi ymrwymo i ddileu gwahaniaethu ac i hyrwyddo cyfle cyfartal yn ei phenodiadau cyhoeddus. Rydym yn annog yn benodol ymgeiswyr o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol, y rheini sydd wedi’u lleoli y tu allan i Lundain a De-ddwyrain Lloegr ac ymgeiswyr sydd wedi cael llwyddiant drwy lwybrau addysgol annhraddodiadol. Mae hyn yn sicrhau bod byrddau cyrff cyhoeddus yn elwa o ystod lawn o safbwyntiau amrywiol ac yn cynrychioli’r bobl maent yn eu gwasanaethu.

Rôl Aelodau S4C
Mae Bwrdd S4C yn cynnwys y Cadeirydd a hyd at wyth aelod arall, pob un wedi’i benodi gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon. Mae aelodau’n dod â sgiliau a phrofiad amrywiol i’r Bwrdd, er bod disgwyl i bob un ohonynt sicrhau bod S4C yn cyflawni ei gylch gwaith gwasanaeth cyhoeddus a bod arian cyhoeddus a chyllid ffi’r drwydded a ddyrennir i S4C yn cael eu defnyddio’n briodol.

Bydd gofyn i Aelodau’r Bwrdd hefyd sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus S4C yn cael eu darparu yn unol â chylch gwaith statudol S4C a darpariaethau’r Cytundeb Partneriaeth presennol y mae S4C a’r BBC wedi cytuno arno rhyngddynt.

Disgwylir i Aelodau’r Bwrdd wneud y canlynol:

 • Gweithredu ar y cyd fel bwrdd unedol S4C a darparu cefnogaeth a chyngor, yn ogystal â herio’r Prif Weithredwr a’i dîm gweithredol yn briodol a sicrhau eu hatebolrwydd. 
 • Cefnogi’r Cadeirydd, mewn cysylltiad â’r Prif Weithredwr, i oruchwylio’r berthynas â DCMS,  y BBC, Ofcom a rhanddeiliaid eraill gan gynnwys Llywodraeth Cymru a’r sector cynhyrchu annibynnol.
 • Ymgymryd â dyletswyddau ymgysylltu â’r cyhoedd yn ôl yr angen ar ran S4C gan gynnwys digwyddiadau a chyfarfodydd cyhoeddus ledled Cymru.
 • Mynychu cyfarfodydd y Bwrdd ac unrhyw gyfarfodydd arbennig/diwrnodau cwrdd i ffwrdd, a mynychu is-bwyllgorau’r Bwrdd yn ôl yr angen.

 

Mae’r Bwrdd yn ceisio sicrhau bod ei aelodau, rhyngddynt, yn gallu manteisio ar ystod eang o arbenigedd a gwybodaeth am feysydd penodol sy’n berthnasol i waith S4C. Mae’r rhain yn cynnwys y canlynol (ond nid yw hon yn rhestr gyflawn):

 • Darlledu, y cyfryngau digidol a’r diwydiannau creadigol ehangach
 • Y Gymraeg
 • Cyfathrebu a marchnata
 • Busnes a masnach
 • Cyllid, archwilio a sicrwydd

 

Yn dilyn yr adolygiad annibynnol o S4C a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2018, mae trefn lywodraethu S4C bellach yn seiliedig ar fodel Bwrdd Unedol (yn lle’r Bwrdd Awdurdod anweithredol blaenorol). Hyd nes y cyflwynir deddfwriaeth sylfaenol i hwyluso nifer o elfennau’r strwythur arfaethedig, bydd y Bwrdd yn gweithredu fel Bwrdd Unedol Cysgodol yn unol â Rheolau Sefydlog newydd y Bwrdd. Disgwylir i’r Aelodau a benodir barhau yn eu rolau pan fydd y bwrdd statudol yn cael ei sefydlu.

Person Specification

Essential Criteria
All successful candidates must be able to demonstrate:

 • An understanding of, and commitment to, S4C’s objectives;
 • Experience of broadcasting, digital media and the wider creative industries;
 • Strong understanding of the key challenges and opportunities facing S4C and public service broadcasting in the UK, and the broader media sector and creative industries as a whole;
 • The ability to work at board level and an understanding of the role of a Unitary Board and its relationship with its funding bodies;
 • The ability to contribute effectively to future strategy development including the unique partnership with the BBC;
 • Private, public or third sector experience, excellent communication skills and the ability to represent S4C with confidence to a wide range of stakeholder groups.

 

The Board conducts most of its business in Welsh and the successful candidates will therefore be expected to demonstrate Welsh language proficiency, which will be tested at interview. S4C is able to provide some support to those who do not regularly use Welsh in a professional capacity.

Meini Prawf Hanfodol y Person 

Rhaid i bob ymgeisydd llwyddiannus allu dangos:

 • Dealltwriaeth o amcanion S4C ac ymrwymiad iddynt;
 • Profiad o ddarlledu, y cyfryngau digidol a’r diwydiannau creadigol ehangach;
 • Dealltwriaeth gadarn o’r heriau a’r cyfleoedd allweddol sy’n wynebu S4C a darlledu gwasanaeth cyhoeddus yn y DU, a’r sector cyfryngau ehangach a’r diwydiannau creadigol fel cyfangorff;
 • Y gallu i weithio ar lefel bwrdd a dealltwriaeth o rôl Bwrdd Unedol a’i berthynas â’i gyrff cyllido;
 • Y gallu i gyfrannu’n effeithiol at ddatblygu strategaeth yn y dyfodol gan gynnwys y bartneriaeth unigryw â’r BBC;
 • Profiad o’r sector preifat, y sector cyhoeddus neu’r trydydd sector, sgiliau cyfathrebu rhagorol a’r gallu i gynrychioli S4C yn hyderus yng nghyswllt amrywiaeth eang o grwpiau rhanddeiliaid.

 

Mae’r Bwrdd yn cynnal y rhan fwyaf o’i fusnes yn Gymraeg ac felly bydd disgwyl i’r ymgeiswyr llwyddiannus ddangos hyfedredd yn y Gymraeg, a fydd yn cael ei brofi yn y cyfweliad. Mae S4C yn gallu darparu rhywfaint o gefnogaeth i’r rheini nad ydynt yn defnyddio’r Gymraeg yn rheolaidd yn eu rôl broffesiynol.

How to Apply

To apply, please send:

 • a CV of not more than two sides of A4;
 • a supporting statement of not more than three sides of A4, providing examples and setting out how you meet the criteria;
 • the Monitoring Form which must be completed by clicking this link, before submitting your application – please note this replaces the previous PDF monitoring form;
 • the Declaration of Interests Form.

 

Completed applications may be submitted in English or Welsh, and should be emailed to: publicappointments@culture.gov.uk

Please put ‘S4C Member’ in the Subject line.

If you would like to speak to someone about the application and appointment process, please contact Phil Hodges at DCMS (philip.hodges@dcms.gov.uk).

To talk to someone about S4C and its Board, please contact Elin Morris, Chief Operating Officer at S4C (Elin.Morris@s4c.cymru).

Further information can be found on the S4C’s website at http://www.s4c.cymru/en/

I wneud cais, anfonwch:

 • CV, heb fod ddim mwy na dwy ochr o dudalen A4;
 • datganiad ategol heb fod ddim mwy na thair ochr o dudalen A4, yn rhoi enghreifftiau ac yn nodi sut yr ydych yn bodloni’r meini prawf;
 • y Ffurflen Fonitro y mae’n rhaid ei llenwi drwy glicio ar y ddolen hon, cyn cyflwyno eich cais – sylwch fod hon yn disodli’r ffurflen fonitro PDF flaenorol;
 • y Ffurflen Datgan Buddiannau.

 

Gellir cyflwyno ceisiadau wedi’u cwblhau yn Gymraeg neu yn Saesneg, a dylid eu hanfon dros e-bost at: publicappointments@culture.gov.uk

Rhowch ‘Aelod S4C’ yn y llinell Pwnc.

Os hoffech chi siarad â rhywun am y cais a’r broses benodi, cysylltwch â Phil Hodges yn DCMS (philip.hodges@dcms.gov.uk).

I siarad â rhywun am S4C a’i Fwrdd, cysylltwch ag Elin Morris, Prif Swyddog Gweithredu S4C (Elin.Morris@s4c.cymru). 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan S4C yn https://www.s4c.cymru/cy/

 

Diversity and inclusion

DCMS values and cares passionately about the diversity of it’s public appointments. Boards of public bodies should reflect our diverse society in order to ensure the sector has a leadership that draws fully on the different skills and perspectives our country has to offer. We particularly welcome applications from women, those with a disability, and those from a black or ethnic minority background. We encourage applications from people from any professional background, and of any age group. We ask all applicants to complete a diversity monitoring form. We hope you will help us by providing this information. Your data is not disclosed to the panel, but allows us to constantly evaluate any potential barriers to becoming a public appointee and whether there are any changes we could make to encourage a more diverse field to apply.

Disability Confident

We guarantee to interview anyone with a disability whose application meets the minimum criteria for the role. By ‘minimum criteria’ we mean that you must provide evidence in your application which demonstrates that you meet the level of competence required under each of the essential criteria.

If you wish to apply under this scheme, please state this in the covering email or letter when submitting your application.

Reasonable adjustments

If you would like a confidential discussion regarding any reasonable adjustments during the process, please also indicate this in the covering email or letter.

About DCMS

The Department for Digital, Culture, Media & Sport (DCMS) helps to drive growth, enrich lives and promote Britain abroad.

We protect and promote our cultural and artistic heritage and help businesses and communities to grow by investing in innovation and highlighting Britain as a fantastic place to visit. We help to give the UK a unique advantage on the global stage, striving for economic success.

DCMS is a ministerial department, supported by 45 agencies and public bodies.

If you are not completely satisfied

We aim to process all applications as quickly as possible and to treat all applicants with courtesy. If you have any complaints about the way your application has been handled, please contact publicappointments@dcms.gov.uk.

Supporting information

This appointments process adheres to the Cabinet Office Governance Code on Public Appointments, which is regulated by the Commissioner for Public Appointments. 

All applicants are expected to abide by the Seven Principles of Public Life and the 12 Principles of Governance.

Eligibility Criteria 

You cannot be considered for a public appointment if:

 • you become bankrupt or make an arrangement with a creditor
 • your estate has been sequestrated in Scotland or you enter into a debt arrangement programme under Part 1 of the Debt Arrangement and Attachment (Scotland) Act 2002 (asp 17) as the debtor or have, under Scots law, granted a trust deed for creditors;
 • you are disqualified from acting as a company director under the Company Directors Disqualification Act 1986;
 • you have been convicted of a criminal offence, the conviction not being spent for the purposes of the Rehabilitation of Offenders Act 1974 (c. 53);
 • you become subject to a debt relief order or a bankruptcy restrictions order;
 • you fail to declare any conflict of interest.

 

Conflicts of Interest and Due Diligence

If you have any interests that might be relevant to the work of S4C, and which could lead to a real or perceived conflict of interest if you were to be appointed, please provide details in your application. If you have queries about this and would like to discuss further please contact the Public Appointments Team.

Given the nature of public appointments, it is important that those appointed as members of public bodies maintain the confidence of Parliament and the public. If there are any issues in your personal or professional history that could, if you were appointed, be misconstrued, cause embarrassment, or cause public confidence in the appointment to be jeopardised, it is important that you bring them to the attention of the Advisory Assessment Panel and provide details of the issue(s) in the statement supporting your application. In considering whether you wish to declare any issues, you should also reflect on any public statements you have made, including through social media.

As part of our due diligence checks we will consider anything in the public domain related to your conduct or professional capacity. This will include us undertaking searches of previous public statements and social media, blogs or any other publicly available information. This information may be made available to the Advisory Assessment Panel and they may wish to explore issues with you should you be invited to interview. The information may also be shared with ministers and the Cabinet Office.

Expenses

Expenses incurred by external candidates during the recruitment process will not be reimbursed, except in exceptional circumstances, and only when agreed in advance.

Amrywiaeth a chynhwysiant

Mae amrywiaeth ei phenodiadau cyhoeddus yn bwysig iawn i’r  Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon ac mae’n gwerthfawrogi’r amrywiaeth honno. Dylai byrddau cyrff cyhoeddus adlewyrchu ein cymdeithas amrywiol er mwyn sicrhau bod gan y sector arweinyddiaeth sy’n manteisio’n llawn ar y gwahanol sgiliau a safbwyntiau sydd gan ein gwlad i’w cynnig. Rydym yn croesawu ceisiadau gan ferched, pobl anabl a phobl o gefndiroedd du neu leiafrifoedd ethnig yn benodol. Rydym yn annog ceisiadau gan bobl o unrhyw gefndir proffesiynol, ac o unrhyw grŵp oedran. Rydym yn gofyn i bob ymgeisydd lenwi ffurflen monitro amrywiaeth. Gobeithio y byddwch yn ein helpu drwy ddarparu’r wybodaeth hon. Ni chaiff eich data eu datgelu i’r panel, ond mae’n caniatáu i ni werthuso’n barhaus unrhyw rwystrau posibl i ddod yn benodai cyhoeddus ac a oes unrhyw newidiadau y gallem eu gwneud i annog pobl o feysydd mwy amrywiol i ymgeisio.

Hyderus o ran Anabledd

Rydym yn gwarantu y bydd unrhyw un sy’n anabl y mae ei gais yn bodloni’r meini prawf sylfaenol ar gyfer y swydd, yn cael cyfweliad. Ystyr ‘meini prawf sylfaenol’ yw bod rhaid i chi ddarparu tystiolaeth i ni yn eich cais sy’n dangos eich bod yn bodloni lefel y cymhwysedd sy’n ofynnol yng nghyswllt pob un o’r meini prawf sylfaenol.

Os ydych chi’n dymuno gwneud cais dan y cynllun hwn, nodwch hynny yn yr e-bost neu’r llythyr eglurhaol wrth gyflwyno eich cais.

Addasiadau rhesymol

Os hoffech chi gael trafodaeth gyfrinachol ynghylch unrhyw addasiadau rhesymol yn ystod y broses, nodwch hyn hefyd yn yr e-bost neu’r llythyr eglurhaol.

Gwybodaeth am DCMS

Mae’r Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) yn helpu i sbarduno twf, i gyfoethogi bywydau ac i hyrwyddo Prydain dramor.

Rydym yn gwarchod ac yn hyrwyddo ein treftadaeth ddiwylliannol ac artistig ac yn helpu busnesau a chymunedau i dyfu drwy fuddsoddi mewn arloesi a thynnu sylw at Brydain fel lle gwych i ymweld ag ef. Rydym yn helpu i roi mantais unigryw i’r DU ar y llwyfan byd-eang, gan anelu at lwyddiant economaidd.

Adran weinidogol yw’r Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon, a gefnogir gan 45 o asiantaethau a chyrff cyhoeddus.

Os nad ydych yn gwbl fodlon

Ein nod yw prosesu pob cais cyn gynted â phosibl a thrin pob ymgeisydd yn gwrtais. Os oes gennych chi unrhyw gwynion am y ffordd y mae eich cais wedi cael ei drin, cysylltwch â publicappointments@dcms.gov.uk.

Gwybodaeth ategol
Mae’r broses benodi hon yn glynu wrth God Llywodraethiant Penodiadau Cyhoeddus Swyddfa’r Cabinet, sy’n cael ei reoleiddio gan y Comisiynydd Penodiadau Cyhoeddus. 

Disgwylir i bob ymgeisydd gadw at Saith Egwyddor Bywyd Cyhoeddus a 12 Egwyddor Llywodraethu.

Meini Prawf Cymhwysedd 

Ni ellir eich ystyried ar gyfer penodiad cyhoeddus:

 • os byddwch yn mynd yn fethdalwr neu’n gwneud trefniant gyda chredydwr
 • os yw eich ystâd wedi cael ei secwestru yn yr Alban neu os ydych yn ymgymryd â rhaglen trefnu dyled dan Ran 1 Deddf Trefnu ac Atafaelu Dyledion (Yr Alban) 2002 (asp 17) fel y dyledwr neu os ydych, o dan gyfraith yr Alban, wedi caniatáu gweithred ymddiriedolaeth i gredydwyr;
 • os ydych wedi’ch gwahardd rhag gweithredu fel cyfarwyddwr cwmni dan Ddeddf Anghymhwyso Cyfarwyddwyr Cwmnïau 1986;
 • os ydych wedi cael eich euogfarnu o drosedd, a’r euogfarn heb ddarfod at ddibenion Deddf Ailsefydlu Troseddwyr 1974 (p.53);
 • os ydych yn dod yn destun gorchymyn rhyddhad dyled neu orchymyn cyfyngu methdaliad;
 • os na fyddwch yn datgan unrhyw wrthdaro rhwng buddiannau.

 

Gwrthdaro rhwng Buddiannau a Diwydrwydd Dyladwy

Os oes gennych unrhyw fuddiannau a allai fod yn berthnasol i waith S4C, ac a allai arwain at wrthdaro gwirioneddol neu ymddangosiadol rhwng buddiannau pe baech yn cael eich penodi, rhowch fanylion yn eich cais. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am hyn ac yr hoffech chi drafod hyn ymhellach, cysylltwch â’r Tîm Penodiadau Cyhoeddus.

O ystyried natur penodiadau cyhoeddus, mae’n bwysig bod y rheini sy’n cael eu penodi’n aelodau o gyrff cyhoeddus yn cynnal hyder y Senedd a’r cyhoedd. Os oes unrhyw faterion yn eich hanes personol neu broffesiynol a allai, pe baech yn cael eich penodi, gael eu camddehongli, achosi embaras, neu beryglu hyder y cyhoedd yn y penodiad, mae’n bwysig eich bod yn eu dwyn i sylw’r Panel Asesu Ymgynghorol ac yn rhoi manylion y mater(ion) yn y datganiad sy’n ategu eich cais. Wrth ystyried a ydych yn dymuno datgan unrhyw faterion, dylech hefyd ystyried unrhyw ddatganiadau cyhoeddus rydych wedi’u gwneud, gan gynnwys ar y cyfryngau cymdeithasol.

Fel rhan o’n gwiriadau diwydrwydd dyladwy, byddwn yn ystyried unrhyw beth sydd ar gael i’r cyhoedd sy’n ymwneud â’ch ymddygiad neu eich gallu proffesiynol. Bydd hyn yn cynnwys cynnal chwiliadau o ddatganiadau cyhoeddus blaenorol a chyfryngau cymdeithasol, blogiau neu unrhyw wybodaeth arall sydd ar gael i’r cyhoedd. Efallai y byddwn yn darparu’r wybodaeth hon i’r Panel Asesu Ymgynghorol ac efallai y byddant yn dymuno edrych ar faterion gyda chi os cewch eich gwahodd i gyfweliad. Efallai y byddwn hefyd yn rhannu’r wybodaeth â gweinidogion a Swyddfa’r Cabinet.

Treuliau

Ni fydd treuliau a gaiff ymgeiswyr allanol yn ystod y broses recriwtio yn cael eu had-dalu, ac eithrio mewn amgylchiadau eithriadol, a dim ond pan gytunir ymlaen llaw.

Attachments
Final 2 x Members S4C Role Spec
Cym Final 2 x Members S4C Role Spec.docx
Declaration-of-Conflicts-of-Interest-Form
Public-Appointments-Privacy-Notice-2021
OCPA-Complaints-Procedure
Code-of-Conduct-for-Board-Members-of-Public-Bodies
Return to Search