3 x Board Members - S4C / 3 x Aelodau Anweithredol - S4C (Sianel Pedwar Cymru)

Announced
Body: S4C (Sianel Pedwar Cymru)
Appointing Department: Department for Digital, Culture, Media and Sport
Sector: Culture, Media & Sport
Location: The S4C Board currently meets monthly, normally in S4C’s headquarters in Carmarthen, but also meets in other locations during the year and holds public meetings across Wales. Ar hyn o bryd mae Bwrdd S4C yn cyfarfod bob mis, fel arfer ym mhencadlys S4C yng Nghaerfyrddin, ond mae hefyd yn cyfarfod mewn lleoliadau eraill yn ystod y flwyddyn ac yn cynnal cyfarfodydd cyhoeddus ledled Cymru.
Number of Vacancies: 3
Remuneration: £9,650 per annum. Reasonable expenses may be claimed. £9,650 y flwyddyn. Gellir hawlio treuliau rhesymol.
Time Requirements: The time commitment for members of the Board is a nominal one day per week. Un diwrnod nominal yr wythnos yw’r ymrwymiad o ran amser ar gyfer aelodau’r Bwrdd.

Announcement

An announcement has been made on the outcome of this appointment.

The Secretary of State has appointed Chris Jones, Adele Gritten, Guto Bebb and Denise Lewis Poulton as members of the S4C board.

View Announcement

Campaign Timeline

 • Competition Launched

  25/09/2020

 • Closed for Applications

  30/10/2020 at 17:00

 • Panel Sift

  26/11/2020

 • Final Interview Date

  w/c 14/12/2020

 • Announcement

  09/04/2021

 

Assessment Panel

Vacancy Description

Introduction
The Secretary of State for Digital, Culture, Media and Sport is seeking up to three outstanding individuals as Non-Executive Members of the S4C Board.

The Role of S4C Members
The S4C Board consists of the Chair and up to eight other members, each appointed by the Secretary of State for Digital, Culture, Media and Sport.  Members bring varying skills and experience to the Board, though they are all expected to ensure that S4C fulfils its public service remit and that public and licence fee funds allocated to S4C are properly utilised.

Board Members will also be required to ensure that S4C’s public services are provided in accordance both with S4C’s statutory remit and the provisions of the current Partnership Agreement agreed between S4C and the BBC.

Board Members are expected to:

 • Function collectively as the unitary board of S4C and provide support and advice, and also ensure appropriate challenge to and accountability of the Chief Executive and his executive team.
 • Support the Chair, in liaison with the Chief Executive, in overseeing the relationship with DCMS, the BBC, Ofcom and other stakeholders including the Welsh Government and the independent production sector.
 • Undertake public engagement duties as necessary on behalf of S4C including public meetings and functions across Wales.
 • Attend Board meetings and any special meetings/awaydays, and attending sub-committees of the Board as necessary.

The Board seeks to ensure that its members, between them, are able to draw on a wide range of expertise and knowledge of particular fields relevant to the work of S4C. These include, but are not restricted to:

 • Broadcasting, digital media and the wider creative industries
 • Welsh language
 • Communications and marketing
 • Business and commerce
 • Finance, audit and assurance

 Following the independent review of S4C published in March 2018, the governance of S4C is now based on a Unitary Board model (in place of the previous non-exec Authority Board). Until primary legislation is introduced to facilitate a number of elements of the proposed structure, the Board shall operate as a Shadow Unitary Board in accordance with the Board’s new Standing Orders. The appointed Members are expected to continue in their roles when the statutory board is constituted.

Rhagarweiniad
Mae’r Ysgrifennydd Gwladol dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon yn chwilio am hyd at dri unigolyn eithriadol fel Aelodau Anweithredol Bwrdd S4C.

Swydd Aelodau S4C

Mae Bwrdd S4C yn cynnwys y Cadeirydd a hyd at wyth aelod arall, bob un ohonynt wedi’u penodi gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon. Daw aelodau â sgiliau a phrofiad amrywiol i’r Bwrdd, er bod disgwyl i bob un ohonynt sicrhau bod S4C yn cyflawni ei gorchwyl o ran gwasanaeth cyhoeddus a bod arian cyhoeddus ac arian o ffi’r drwydded a ddyrennir i S4C yn cael eu defnyddio’n briodol.

Bydd hefyd yn ofynnol i Aelodau’r Bwrdd sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus S4C yn cael eu darparu yn unol â gorchwyl statudol S4C a darpariaethau’r Cytundeb Partneriaeth presennol y cytunwyd arno rhwng S4C a’r BBC.

Mae disgwyl i Aelodau’r Bwrdd wneud y canlynol:

 • Gweithredu ar y cyd fel bwrdd unedol S4C a rhoi cymorth a chyngor, a hefyd sicrhau bod y Prif Weithredwr a’i dîm gweithredol yn cael eu herio’n briodol a’u dal i gyfrif.
 • Rhoi cymorth i’r Cadeirydd, ar y cyd â’r Prif Weithredwr, wrth oruchwylio’r berthynas â’r Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS), y BBC, Ofcom a rhanddeiliaid eraill, gan gynnwys Llywodraeth Cymru a’r sector cynhyrchu annibynnol.
 • Cyflawni dyletswyddau ymgysylltu â’r cyhoedd fel y bo angen ar ran S4C, gan gynnwys cyfarfodydd ac achlysuron cyhoeddus ledled Cymru.
 • Mynychu cyfarfodydd y Bwrdd ac unrhyw gyfarfodydd/diwrnodau arbennig, a mynychu is-bwyllgorau’r Bwrdd fel y bo angen.

Mae’r Bwrdd yn ceisio sicrhau bod ei aelodau, rhyngddynt, yn gallu tynnu ar ystod eang o arbenigedd a gwybodaeth mewn meysydd arbennig sy’n berthnasol i waith S4C. Mae’r rhain yn cynnwys, ond heb eu cyfyngu i:

 • Darlledu, cyfryngau digidol a’r diwydiannau creadigol ehangach
 • Yr iaith Gymraeg
 • Cyfathrebu a marchnata
 • Busnes a masnach
 • Cyllid, archwilio a sicrwydd

Yn dilyn yr adolygiad annibynnol o S4C a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2018, mae llywodraethu S4C bellach yn seiliedig ar fodel Bwrdd Unedol (yn lle’r Bwrdd Awdurdod Anweithredol blaenorol). Hyd nes y cyflwynir deddfwriaeth sylfaenol i hwyluso nifer o elfennau’r strwythur arfaethedig, bydd y Bwrdd yn gweithredu fel Bwrdd Unedol Cysgodol yn unol â Rheolau Sefydlog newydd y Bwrdd. Disgwylir i’r Aelodau a benodir barhau yn eu swyddi pan gaiff y bwrdd statudol ei ffurfio.

Person Specification

Essential Criteria
All successful candidates must be able to demonstrate:

 • An understanding of, and commitment to, S4C’s objectives;
 • An understanding of the key challenges facing S4C, public service broadcasting, digital media providers, and the wider media and creative industries in Wales;
 • The ability to work at board level and an understanding of the role of a Unitary Board and its relationship with its funding bodies;
 • The ability to contribute effectively to future strategy development including the unique partnership with the BBC;
 • Private, public or third sector experience, excellent communication skills and the ability to represent S4C with confidence to a wide range of stakeholder groups.

The Board conducts most of its business in Welsh, but applications are encouraged from those learning Welsh or those with a particular affinity for the Welsh language.

Desirable Criteria

 • Experience of broadcasting, digital media and the wider creative industries;
 • Experience of financial management and a good understanding of audit, governance, risk management and control;
 • Experience of communications and marketing and an understanding of customer and stakeholder engagement.

Meini Prawf Hanfodol
Mae’n rhaid i’r holl ymgeiswyr llwyddiannus allu dangos:

 • Dealltwriaeth o amcanion S4C ac ymrwymiad iddynt;
 • Dealltwriaeth o’r heriau allweddol sy’n wynebu S4C, darlledu gwasanaeth cyhoeddus, darparwyr cyfryngau digidol, a’r cyfryngau a diwydiannau creadigol ehangach yng Nghymru;
 • Y gallu i weithio ar lefel y bwrdd a dealltwriaeth o swyddogaeth Bwrdd Unedol a’i berthynas â’i gyrff cyllido;
 • Y gallu i gyfrannu’n effeithiol at ddatblygu strategaethau ar gyfer y dyfodol, gan gynnwys y bartneriaeth unigryw â’r BBC;
 • Profiad o weithio yn y sector preifat, y sector cyhoeddus neu’r trydydd sector, sgiliau cyfathrebu rhagorol a’r gallu i gynrychioli S4C yn hyderus gerbron ystod eang o grwpiau rhanddeiliaid.

Mae’r Bwrdd yn cynnal y rhan fwyaf o’i fusnes drwy gyfrwng y Gymraeg, ond anogir ceisiadau gan bobl sy’n dysgu Cymraeg neu bobl sydd â chysylltiad penodol â’r iaith.

Meini Prawf Dymunol

 • Profiad o ddarlledu, cyfryngau digidol a’r diwydiannau creadigol ehangach;
 • Profiad o reoli ariannol a dealltwriaeth dda o archwilio, llywodraethu, a rheoli risg;
 • Profiad o gyfathrebu a marchnata a dealltwriaeth o ymgysylltu â chwsmeriaid a rhanddeiliaid.

Additional Information

Disability Confident

We guarantee to interview anyone with a disability whose application meets the minimum criteria for the role. By ‘minimum criteria’ we mean that you must provide evidence in your application which demonstrates that you meet the level of competence required under each of the essential criteria.

If you wish to apply under this scheme, please state this in the covering email or letter when submitting your application.

 Reasonable adjustments

If you would like a confidential discussion regarding any reasonable adjustments during the process, please also indicate this in the covering email or letter.

About DCMS

The Department for Digital, Culture, Media & Sport (DCMS) helps to drive growth, enrich lives and promote Britain abroad.

We protect and promote our cultural and artistic heritage and help businesses and communities to grow by investing in innovation and highlighting Britain as a fantastic place to visit. We help to give the UK a unique advantage on the global stage, striving for economic success.

DCMS is a ministerial department, supported by 45 agencies and public bodies.

 If you are not completely satisfied

We aim to process all applications as quickly as possible and to treat all applicants with courtesy. If you have any complaints about the way your application has been handled, please contact publicappointments@dcms.gov.uk.

Supporting information

This process is regulated by the Office of the Commissioner for Public Appointments’ (OCPA‘s) Code of Practice. All applicants are expected to have adhered to the Seven Principles of Public Life. 

Eligibility Criteria 

You cannot be considered for a public appointment if:

 • you become bankrupt or make an arrangement with a creditor
 • your estate has been sequestrated in Scotland or you enter into a debt arrangement programme under Part 1 of the Debt Arrangement and Attachment (Scotland) Act 2002 (asp 17) as the debtor or have, under Scots law, granted a trust deed for creditors;
 • you are disqualified from acting as a company director under the Company Directors Disqualification Act 1986;
 • you have been convicted of a criminal offence, the conviction not being spent for the purposes of the Rehabilitation of Offenders Act 1974 (c. 53);
 • you become subject to a debt relief order or a bankruptcy restrictions order;
 • you fail to declare any conflict of interest.

Conflicts of Interest and Due Diligence

If you have any interests that might be relevant to the work of S4C, and which could lead to a real or perceived conflict of interest if you were to be appointed, please provide details in your application. If you have queries about this and would like to discuss further please contact the Public Appointments Team.

Given the nature of public appointments, it is important that those appointed as members of public bodies maintain the confidence of Parliament and the public. If there are any issues in your personal or professional history that could, if you were appointed, be misconstrued, cause embarrassment, or cause public confidence in the appointment to be jeopardised, it is important that you bring them to the attention of the Advisory Assessment Panel and provide details of the issue(s) in the statement supporting your application. In considering whether you wish to declare any issues, you should also reflect on any public statements you have made, including through social media.

As part of our due diligence checks we will consider anything in the public domain related to your conduct or professional capacity. This will include us undertaking searches of previous public statements and social media, blogs or any other publicly available information. This information may be made available to the Advisory Assessment Panel and they may wish to explore issues with you should you be invited to interview. The information may also be shared with ministers and the Cabinet Office.

Hyderus Ynghylch Anabledd

Rydym yn eich sicrhau y byddwn yn rhoi cyfweliad i unrhyw un ag anabledd y mae ei gais yn bodloni’r meini prawf sylfaenol ar gyfer y swydd. O ddefnyddio’r term ‘meini prawf sylfaenol’, rydym yn golygu bod yn rhaid i chi roi tystiolaeth yn eich cais sy’n dangos eich bod yn bodloni lefel y cymhwysedd sy’n ofynnol o dan bob un o’r meini prawf hanfodol.

Os hoffech wneud cais drwy’r cynllun hwn, nodwch hyn yn yr e-bost neu’r llythyr eglurhaol wrth gyflwyno’ch cais.

 Addasiadau rhesymol

Os hoffech gael trafodaeth gyfrinachol ynghylch unrhyw addasiadau rhesymol yn ystod y broses, a wnewch chi nodi hyn hefyd yn yr e-bost neu’r llythyr eglurhaol.

Gwybodaeth am Adran DCMS

Mae’r Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon yn helpu i sbarduno twf, cyfoethogi bywydau a hyrwyddo Prydain dramor.

Rydym yn diogelu ac yn hyrwyddo ein treftadaeth ddiwylliannol ac artistig, ac yn helpu busnesau a chymunedau i dyfu drwy fuddsoddi mewn arloesi a thrwy dynnu sylw at Brydain fel lle gwych i ymweld ag ef. Rydym yn helpu i roi mantais unigryw i’r DU ar y llwyfan byd-eang, gan ymdrechu i sicrhau llwyddiant economaidd.

Mae’r DCMS yn adran dan ofal Gweinidog, a gynorthwyir gan 45 o asiantaethau a chyrff cyhoeddus.

 Os nad ydych yn gwbl fodlon

Ein nod yw prosesu pob cais cyn gynted â phosibl a thrin pob ymgeisydd â chwrteisi. Os oes gennych gwyn am y ffordd yr ymdrinnir â’ch cais, cysylltwch â publicappointments@dcms.gov.uk.

Gwybodaeth ategol

Mae’r broses hon yn cael ei rheoleiddio gan God Ymarfer Swyddfa’r Comisiynydd Penodiadau Cyhoeddus (OCPA). Disgwylir i bob ymgeisydd fod wedi cadw at Saith Egwyddor Bywyd Cyhoeddus.

Meini prawf cymhwystra 

Ni ellir eich ystyried ar gyfer penodiad cyhoeddus os yw’r canlynol yn wir:

 • rydych yn cael eich gwneud yn fethdalwr neu’n gwneud trefniant gyda chredydwr
 • mae’ch ystâd wedi’i hatafaelu yn yr Alban neu eich bod yn ymrwymo i raglen trefnu dyledion o dan Ran 1 o Ddeddf Trefnu ac Atodi Dyledion (yr Alban) 2002 (asp 17) fel y dyledwr neu, yn ôl cyfraith yr Alban, wedi rhoi gweithred ymddiriedolaeth i gredydwyr;
 • rydych wedi’ch diarddel rhag gweithredu fel cyfarwyddwr cwmni o dan Ddeddf Diarddel Cyfarwyddwyr Cwmnïau 1986;
 • rydych wedi’ch dyfarnu’n euog o drosedd, a bod yr euogfarn heb ei disbyddu at ddibenion Deddf Adsefydlu Troseddwyr 1974 (p. 53);
 • rydych yn destun gorchymyn rhyddhau o ddyled neu orchymyn cyfyngu methdaliad;
 • rydych yn methu â datgan gwrthdaro buddiannau.

Gwrthdaro Buddiannau a Diwydrwydd Dyladwy

Os oes gennych unrhyw fuddiannau a allai fod yn berthnasol i waith S4C, ac a allai arwain at wrthdaro buddiannau gwirioneddol neu ymddangosiadol pe baech yn cael eich penodi, rhowch fanylion yn eich cais. Os oes gennych gwestiynau am hyn, ac os hoffech eu trafod ymhellach, cysylltwch â’r Tîm Penodiadau Cyhoeddus.

O ystyried natur penodiadau cyhoeddus, mae’n bwysig bod y rheiny a benodir yn aelodau o gyrff cyhoeddus yn cadw hyder y Senedd a’r cyhoedd. Os oes unrhyw faterion yn eich hanes personol neu broffesiynol a allai, pe baech yn cael eich penodi, gael eu camddehongli, codi cywilydd, neu beryglu hyder y cyhoedd yn y penodiad, mae’n bwysig eich bod yn tynnu sylw’r Panel Asesu Ymgynghorol atynt ac yn rhoi manylion y mater(ion) yn y datganiad sy’n ategu’ch cais. Cyn penderfynu a ydych am ddatgan unrhyw faterion, dylech hefyd ystyried unrhyw ddatganiadau cyhoeddus yr ydych wedi’u gwneud, gan gynnwys drwy’r cyfryngau cymdeithasol.

Fel rhan o’n gwiriadau diwydrwydd dyladwy, byddwn yn ystyried unrhyw beth sydd ar gael i’r cyhoedd sy’n ymwneud â’ch ymddygiad neu’ch rhinwedd broffesiynol. Bydd hyn yn cynnwys chwilio am ddatganiadau cyhoeddus blaenorol a chyfryngau cymdeithasol, blogiau neu unrhyw wybodaeth arall sydd ar gael i’r cyhoedd. Mae’n bosibl y rhoddir yr wybodaeth hon i’r Panel Asesu Ymgynghorol, ac efallai yr hoffent drafod materion gyda chi pe baech yn cael eich gwahodd i gyfweliad. Gellir hefyd rhannu’r wybodaeth â gweinidogion a Swyddfa’r Cabinet.

How to Apply

To apply, please send:

 • a CV of not more than two sides of A4
 • a supporting statement of not more than three sides of A4, providing examples and setting out how you meet the criteria
 • the two Monitoring Forms concerning your personal information and political activity, and your Declaration of Interests.

Completed applications should be emailed to: publicappointments@dcms.gov.uk

Please put ‘S4C Member’ in the Subject line.

If you would like to speak to someone about the application and appointment process, please contact Phil Hodges at DCMS, on 020 7211 2898 (email address: philip.hodges@dcms.gov.uk).

To talk to someone about S4C and its Board, please contact Owain Lloyd, Board Secretary at S4C (Owain.Lloyd@s4c.cymru).

Further information can be found on the S4C’s website at http://www.s4c.cymru/en/

I wneud cais, anfonwch y canlynol:

 • CV, heb fod yn fwy na dwy ochr A4
 • datganiad ategol, heb fod yn fwy na thair ochr A4, gan roi enghreifftiau a nodi sut rydych yn bodloni’r meini prawf
 • y ddwy Ffurflen Fonitro sy’n ymwneud â’ch gwybodaeth bersonol a’ch gweithgarwch gwleidyddol, a’r Ffurflen Datgan Buddiannau.

Dylid e-bostio ceisiadau wedi’u llenwi i: publicappointments@dcms.gov.uk

Nodwch ‘Aelod S4C’ yn y llinell Pwnc.

Os hoffech siarad â rhywun am y broses ymgeisio a phenodi, cysylltwch â Phil Hodges yn yr Adran DCMS ar 020 7211 2898 (cyfeiriad e-bost: philip.hodges@dcms.gov.uk).

I siarad â rhywun am S4C a’i Bwrdd, cysylltwch ag Owain Lloyd, Ysgrifennydd Bwrdd S4C (Owain.Lloyd@s4c.cymru).

Ceir gwybodaeth bellach ar wefan S4C yn http://www.s4c.cymru/cy/

Attachments
Diversity-monitoring-form-accessible-issued-07052020-1-1 (4)
Declaration-of-Conflicts-of-Interest-Form-2 (8)
Welsh-Conflicts-of-Interests-Form-S4C-1
Public-Appointments-Privacy-Notice-2020-1
OCPA-Complaints-Procedure-1-2
Welsh-OCPA-Complaints-Procedure-2016-S4C-1
Code-of-Conduct-for-Board-Members-of-Public-Bodies-2
S4C Role Specification
S4C Role Specification Translated
Return to Search