National Heritage Memorial Fund/ National Lottery Heritage Fund - Trustee and Chair of the Committee for Wales / Cronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol / Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol - Ymddiriedolwr a Chadeirydd Pwyllgor Cymru

Closed
Body: National Heritage Memorial Fund/ National Lottery Heritage Fund / Cronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol / Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol
Appointing Department: Department for Digital, Culture, Media and Sport
Sector: Culture, Media & Sport
Location: Various / Amryw
Number of Vacancies: 1
Remuneration: The annual remuneration for the Trustee for Wales is £20,749. / Y tâl blynyddol i Ymddiriedolwr Cymru yw £20,749.
Time Requirements: Trustees will be expected to dedicate an average of five days per month to The Fund business, plus time to read the necessary papers. Trustees will be expected to attend Board meetings (circa 6 – 8 per annum) and four Committee meetings each year and other meetings as necessary depending on their membership of the Board’s Committees and panels. Board meetings will be held around the UK, while the committee meetings will be held in Wales. Trustees will serve a term of three years, with the possibility of reappointment for a further three years. Decisions regarding reappointments rest with the Prime Minister. / Bydd disgwyl i Ymddiriedolwyr neilltuo pum niwrnod y mis ar gyfartaledd i fusnes y Gronfa, ynghyd ag amser i ddarllen y papurau angenrheidiol. Bydd disgwyl i'r Ymddiriedolwyr fynychu cyfarfodydd y Bwrdd (tua 6 – 8 gwaith y flwyddyn) a phedwar cyfarfod Pwyllgor bob blwyddyn a chyfarfodydd eraill yn ôl yr angen yn dibynnu ar eu haelodaeth o Bwyllgorau a phaneli'r Bwrdd. Cynhelir cyfarfodydd y Bwrdd ledled y Deyrnas Unedig, tra bydd cyfarfodydd y pwyllgor yn cael eu cynnal yng Nghymru. Bydd yr Ymddiriedolwyr yn gwasanaethu am gyfnod o dair blynedd, gyda'r posibilrwydd o ailbenodi am dair blynedd arall. Prif Weinidog y Deyrnas Unedig sy'n gyfrifol am wneud penderfyniadau ynghylch ailbenodi.

Campaign Timeline

 • Competition Launched

  31/03/2022

 • Closed for Applications

  12/05/2022 at 12:00

 • Panel Sift

  TBC

 • Final Interview Date

  TBC

 • Announcement

  TBC

 

Assessment Panel

Vacancy Description

The Prime Minister wishes to appoint a new Trustee for The National Heritage Memorial Fund and The National Lottery Heritage Fund Board, who will also serve as the Chair of the Committee for Wales. This appointment is made with the advice of the Secretary of State for Digital, Culture, Media, and Sport (DCMS).

The Trustee for Wales: 

 • is a Trustee of the National Heritage Memorial Fund; 
 • is Deputy Chair of the Board of Trustees (as are the Trustees for Scotland and Northern Ireland);
 • is Chair of the Committee for Wales, which oversees the distribution of National Lottery funds, within parameters delegated by the Trustees, and acts as advocate for The Fund in Wales.

 

The Chair of the Committee will work closely with the Wales Director to promote and represent the Fund in Wales. The successful appointee will be required, consistent with the Fund’s strategic objectives, to engage actively with stakeholders in the heritage and cultural sectors in Wales and with Senedd Cymru (Welsh Parliament). The Chair of the Committee will also ensure that the Trustees have visibility of, and are able to engage with, key issues and opportunities that are specific to the Fund’s work in Wales.

 

Mae Prif Weinidog y Deyrnas Unedig yn dymuno penodi Ymddiriedolwr newydd ar gyfer Cronfa Goffa’r Dreftadaeth Genedlaethol a Bwrdd Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol, a fydd hefyd yn gwasanaethu fel Cadeirydd Pwyllgor Cymru. Gwneir y penodiad yma gyda chyngor yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS).

Ymddiriedolwr Cymru:

 • yn un o Ymddiriedolwyr Cronfa Goffa’r Dreftadaeth Genedlaethol;
 • yn Ddirprwy Gadeirydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr (fel y mae Ymddiriedolwyr yr Alban a Gogledd Iwerddon);
 • yw Cadeirydd Pwyllgor Cymru, sy’n goruchwylio’r gwaith o ddosbarthu arian y Loteri Genedlaethol, o fewn paramedrau a ddirprwyir gan yr Ymddiriedolwyr, ac sy’n gweithredu fel eiriolwr dros y Gronfa yng Nghymru.

 

Bydd Cadeirydd y Pwyllgor yn gweithio’n agos gyda Chyfarwyddwr Cymru i hyrwyddo a chynrychioli’r Gronfa yng Nghymru. Bydd yn ofynnol i’r sawl a benodir yn llwyddiannus, yn unol ag amcanion strategol y Gronfa, ymgysylltu’n weithredol â rhanddeiliaid yn y sectorau treftadaeth a diwylliannol yng Nghymru a chyda Senedd Cymru (Senedd Cymru). Bydd Cadeirydd y Pwyllgor hefyd yn sicrhau bod yr Ymddiriedolwyr yn gweld ac yn gallu ymgysylltu â materion a chyfleoedd allweddol sy’n benodol i waith y Gronfa yng Nghymru.

Person Specification

To be a Chair of the Committee for Wales you must be connected to Wales by residence or otherwise and have an understanding and passion for Wales, the opportunities its heritage can provide and the communities that live there.

Candidates should also be able to demonstrate in their application: 

 • A keen interest in heritage across the UK;
 • A specific knowledge of the heritage of Wales and an understanding of the strategic, political and policy context of Heritage in Wales
 • An understanding of the work of NHMF and the National Lottery Heritage Fund, the environment in which it operates and a commitment to its aims and strategic objectives;
 • A commitment to preserving cultural heritage, and improving education and understanding of British history; 
 • Leadership experience in the public, private or voluntary sector, with an ability to chair meetings and enable consensual decision-making;
 • An ability to exercise sound judgement in relation to strategy and governance, regulation and accountability; 
 • Strong communication and influencing skills; and
 • A strong commitment to factoring UK-wide perspectives into all decision making as a Trustee of the national board.

 

All candidates will need to demonstrate an awareness of the importance of the Welsh language in a bilingual Wales. The ability to communicate confidently and fluently in the Welsh language would be desirable. 

 

I fod yn Gadeirydd Pwyllgor Cymru mae’n rhaid i chi fod yn gysylltiedig â Chymru yn ôl preswylfa neu fel arall a bod â dealltwriaeth ac angerdd dros Gymru, y cyfleoedd y gall ei threftadaeth eu darparu a’r cymunedau sy’n byw yno.

 

Dylai ymgeiswyr hefyd allu dangos yn eu cais:

 

 • Diddordeb brwd mewn treftadaeth ledled y DU;
 • Gwybodaeth benodol am dreftadaeth Cymru a dealltwriaeth o gyd-destun strategol, gwleidyddol a pholisi Treftadaeth yng Nghymru
 • Dealltwriaeth o waith CGDG a Chronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol, yr amgylchedd y mae’n gweithredu ynddo ac ymrwymiad i’w nodau a’i amcanion strategol;
 • Ymrwymiad i ddiogelu treftadaeth ddiwylliannol, a gwella addysg a dealltwriaeth o hanes Prydain;
 • Profiad arweinyddiaeth yn y sector cyhoeddus, preifat neu wirfoddol, gyda’r gallu i gadeirio cyfarfodydd a galluogi gwneud penderfyniadau cydsyniol;
 • Y gallu i arfer barn gadarn mewn perthynas â strategaeth a llywodraethu, rheoleiddio ac atebolrwydd;
 • Sgiliau cyfathrebu a dylanwadu cryf; a
 • Ymrwymiad cryf i ystyried safbwyntiau’r DU gyfan ym mhob penderfyniad a wneir fel un o Ymddiriedolwyr y bwrdd cenedlaethol.

 

Bydd angen i bob ymgeisydd ddangos ymwybyddiaeth o bwysigrwydd y Gymraeg mewn Cymru ddwyieithog. Byddai’r gallu i gyfathrebu’n hyderus ac yn rhugl yn y Gymraeg yn ddymunol.

Additional Information

The National Heritage Memorial Fund (NHMF) was established in 1980 to save the most outstanding parts of our national heritage at risk of loss to the nation, as a memorial to those who have given their lives for the UK; it is the fund of last resort for the nation’s heritage. NHMF has a current annual budget of £5 million. 

In 1994, NHMF became the distributor of the heritage share of National Lottery money for good causes, which it now operates through the National Lottery Heritage Fund (‘The Fund’ formerly the Heritage Lottery Fund). Since its inception, The Fund has awarded over £8 billion to over 44,000 heritage projects across the UK from money raised by the National Lottery for good causes.

The Fund’s Strategic Funding Framework (SFF) 2019-2024: Inspiring, leading, and resourcing the UK’s heritage set out a radical new approach to delivering around £1.2 billion for the UK’s heritage over a five-year timeframe.

In 2019, as part of the SFF, The Fund decided to delegate funding decisions up to £5 million to staff (up to £250,000) and committees in Scotland, Northern Ireland, Wales, and three new geographical areas in England – North; Midlands & East; and London & South (£250,000 – £5 million). This accounts for around 80% of decision-making and a significant proportion of The Fund’s annual budget. This highlights the key role that Committee Chairs play, not only as Trustees but as leaders of decision-making in their respective countries and areas. 

In the SFF, The Fund also identified two key priorities for heritage: Landscapes and Nature and community heritage. All projects supported by The Fund are required to do their utmost to reduce biodiversity loss, maintain the beauty and quality of urban and rural landscapes, and help people to reconnect with the UK’s natural heritage. Likewise, there will be continued support for local and community heritage in several ways highlighted in its SFF. 

The Fund has the ambition to achieve greater inclusion in heritage, and this will be achieved through measures aimed at reaching millions of people in the UK who are typically under-represented in heritage; most notably through requiring all projects to achieve its new inclusion outcome: “A wider range of people will be involved in heritage.”

The Covid-19 crisis has had a significant impact on the UK’s heritage sector, particularly during the lockdown period through summer 2020. In response to the pandemic, The Fund halted its core grant-making activities and pivoted efforts towards an emergency response fund, known as the Heritage Emergency Fund. This was The Fund’s immediate response to the pandemic and provided much needed financial assistance to over 900 organisations. 

On 8 February 2021 The Fund reopened its full breadth of funding (£3,000-£5m) and set out funding priorities for the next year under the National Lottery Grants for Heritage 2021-22

Alongside normal Lottery work, The Fund is delivering an unprecedented level of grant-in-aid on behalf of multiple government departments. This has included working closely with DCMS and Defra on the delivery of the Cultural Recovery Fund and the Green Recovery Challenge Fund, and with devolved governments advising and delivering their support packages for the heritage sector. The result of which was that, by the end of the 20/21 financial year, The Fund had invested £500m into the sector. This work will continue in the 21/22 financial year as The Fund responds to the longer-term impact of Covid-19. 

 

The role of the Board of Trustees

NHMF was established by the National Heritage Act 1980 (NHA1980) and is vested in and administered by a body corporate known as the Trustees of the National Heritage Memorial Fund (the ‘Board of Trustees’). The functions of the Board of Trustees are set out principally in the NHA1980 (as amended) and the National Lottery etc. Act 1993 (NLA1993). Trustees are appointed by the Prime Minister.  

The Board of Trustees sets the strategic and policy framework within which its statutory functions in relation to the Fund are discharged. The Board of Trustees also makes decisions concerning the distribution of monies and has delegated a proportion of its decision-making powers to committees and staff who are able to make more local decisions concerning the distribution of monies. 

Trustees will be expected to attend project openings, to represent The Fund in the media and speak on behalf of the organisation at public events in relation to the area they represent.

The role of the Trustee

The role of Trustee represents an exciting and challenging opportunity for an individual with a strong commitment to, and enthusiasm for, the UK’s diverse heritage, to make a lasting contribution.

As a member of the Board of Trustees, each Trustee will be expected to contribute to:

 • Strategic planning and management of the organisation;
 • The Fund’s objectives for leading and funding the UK heritage;
 • Making decisions regarding the allocation or distribution of monies from The Fund; 
 • Overseeing the activities and performance of its committees and panels;
 • Financial planning and monitoring, including reviewing and approving the organisation’s business plans and annual reports and accounts; 
 • Ensuring the effectiveness and adequacy of the organisation’s risk management, internal controls and governance procedures and processes; 
 • Managing change within the organisation and organisational development; 
 • Ensuring the organisation and its executive team meet performance objectives;
 • Building relationships with key stakeholders and supporting strategic partnerships;
 • Ensuring that equality and diversity are embedded at all levels of the organisation and across its activities; and
 • Adhering to and demonstrating the values and behaviours of the organisation.

 

The board of Trustees also bring skills, knowledge and experience in the following areas:

 • Demonstrable understanding and experience of at least one aspect of UK heritage; 
 • Awareness of the strategic context of heritage issues in the UK
 • General business, commercial and/or public sector management experience in either a medium sized or large organisation; 
 • Chairing meetings;
 • People motivation and management; 
 • Corporate governance and/or non-executive leadership; 
 • Sustainability and/or climate action; 
 • Stakeholder engagement and public affairs at a national level;
 • Devising and implementing diversity and inclusion initiatives;
 • Digital transformation, with a focus on ensuring IT systems have relevant audience insights and best customer care practice; and
 • An insight into the processes of local government and community development.

 

Sefydlwyd Cronfa Goffa’r Dreftadaeth Genedlaethol (CGDG) ym 1980 i achub y rhannau mwyaf rhagorol o’n treftadaeth genedlaethol sydd mewn perygl o gael eu colli i’r genedl, fel cofeb i’r rhai sydd wedi rhoi eu bywydau i’r DU; dyma’r gronfa pan fetho popeth arall ar gyfer treftadaeth y genedl. Mae gan CGDG gyllideb flynyddol gyfredol o £5 miliwn.

Ym 1994, daeth CGDG yn ddosbarthwr cyfran dreftadaeth arian y Loteri Genedlaethol ar gyfer achosion da, y mae bellach yn gweithredu drwy Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol (‘Y Gronfa’ a arferai fod yn ‘Cronfa Treftadaeth y Loteri’). Ers ei sefydlu, mae’r Gronfa wedi dyfarnu mwy na £8 biliwn i dros 44,000 o brosiectau treftadaeth ledled y DU o arian a godwyd gan y Loteri Genedlaethol ar gyfer achosion da.

Mae Fframwaith Ariannu Strategol y Gronfa (SFF) 2019-2024: Ysbrydoli, arwain ac ariannu treftadaeth y DU yn nodi dull newydd radical o ddarparu tua £1.2 biliwn ar gyfer treftadaeth y DU dros gyfnod o bum mlynedd.

Yn 2019, fel rhan o’r Gronfa Cyfleoedd Newydd, penderfynodd y Gronfa ddirprwyo penderfyniadau ariannu hyd at £5 miliwn i staff (hyd at £250,000) a phwyllgorau yn yr Alban, Gogledd Iwerddon, Cymru, a thair ardal ddaearyddol newydd yn Lloegr – Gogledd Lloegr; Canolbarth a Dwyrain Lloegr; a Llundain a De Lloegr (£250,000 – £5 miliwn). Mae hyn yn cyfrif am tua 80% o’r penderfyniadau a wneir a chyfran sylweddol o gyllideb flynyddol y Gronfa. Mae hyn yn tynnu sylw at y rôl allweddol y mae Cadeiryddion Pwyllgorau yn ei chwarae, nid yn unig fel Ymddiriedolwyr ond fel arweinwyr y broses o wneud penderfyniadau yn eu priod wledydd a ardaloedd.

Yn y Fframwaith Ariannu Strategol, nododd y Gronfa hefyd ddwy flaenoriaeth allweddol ar gyfer treftadaeth: Tirweddau a Natur a threftadaeth gymunedol. Mae’n ofynnol i bob prosiect a gefnogir gan y Gronfa wneud eu gorau glas i leihau colli bioamrywiaeth, cynnal harddwch ac ansawdd tirweddau trefol a gwledig, a helpu pobl i ailgysylltu â threftadaeth naturiol y DU. Yn yr un modd, bydd cefnogaeth barhaus i dreftadaeth leol a chymunedol mewn sawl ffordd a amlygir yn ei Fframwaith Ariannu Strategol.

Mae gan y Gronfa’r uchelgais i sicrhau mwy o gynhwysiant mewn treftadaeth, a chyflawnir hyn drwy fesurau sydd â’r nod o gyrraedd miliynau o bobl yn y DU sydd fel arfer heb gynrychiolaeth ddigonol mewn treftadaeth; yn fwyaf nodedig drwy ei gwneud yn ofynnol i bob prosiect gyflawni ei ganlyniad cynhwysiant newydd: “Bydd ystod ehangach o bobl yn ymwneud â threftadaeth.”

Mae argyfwng Covid-19 wedi cael effaith sylweddol ar sector treftadaeth y DU, yn enwedig yn ystod y cyfnod clo drwy haf 2020. Mewn ymateb i’r pandemig, ataliodd y Gronfa ei gweithgareddau dyfarnu grantiau craidd a’i hymdrechion i fynd i gronfa ymateb brys, a elwir yn Gronfa Argyfwng Treftadaeth. Dyma ymateb uniongyrchol y Gronfa i’r pandemig a rhoddodd gymorth ariannol mawr ei angen i dros 900 o sefydliadau.

Ar 8 Chwefror 2021, ailagorodd y Gronfa ei holl gyllid (£3,000-£5m) a nododd flaenoriaethau ariannu ar gyfer y flwyddyn nesaf o dan Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol 2021-22.

Ochr yn ochr â gwaith arferol y Loteri, mae’r Gronfa yn darparu lefel ddigynsail o gymorth grant ar ran nifer o adrannau’r llywodraeth. Mae hyn wedi cynnwys gweithio’n agos gyda’r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon a Defra ar ddarparu’r Gronfa Adfer Diwylliannol a’r Gronfa Her Adfer Gwyrdd, a chyda llywodraethau datganoledig yn cynghori ac yn darparu eu pecynnau cymorth ar gyfer y sector treftadaeth. Canlyniad hynny oedd bod y Gronfa, erbyn diwedd y flwyddyn ariannol 20/21, wedi buddsoddi £500m yn y sector. Bydd y gwaith hwn yn parhau yn y flwyddyn ariannol 21/22 wrth i’r Gronfa ymateb i effaith tymor hwy Covid-19.

Rôl Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

Sefydlwyd CGDG gan Ddeddf Treftadaeth Genedlaethol 1980 (NHA1980) ac mae wedi’i freinio a’i gweinyddu gan gorff corfforaethol a elwir yn Ymddiriedolwyr Cronfa Goffa’r Dreftadaeth Genedlaethol (‘Bwrdd yr Ymddiriedolwyr’). Nodir swyddogaethau Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn bennaf yn NHA1980 (fel y’i diwygiwyd) a’r Loteri Genedlaethol ac ati. Deddf 1993 (NLA1993). Penodir ymddiriedolwyr gan Brif Weinidog y Deyrnas Unedig.

Mae Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn pennu’r fframwaith strategol a pholisi ar gyfer cyflawni ei swyddogaethau statudol mewn perthynas â’r Gronfa. Mae Bwrdd yr Ymddiriedolwyr hefyd yn gwneud penderfyniadau ynghylch dosbarthu arian ac mae wedi dirprwyo cyfran o’i bwerau gwneud penderfyniadau i bwyllgorau a staff sy’n gallu gwneud penderfyniadau mwy lleol ynghylch dosbarthu arian.

Bydd disgwyl i Ymddiriedolwyr fynychu agoriadau prosiectau, i gynrychioli’r Gronfa yn y cyfryngau a siarad ar ran y sefydliad mewn digwyddiadau cyhoeddus mewn perthynas â’r ardal y maent yn ei chynrychioli.

Rôl yr Ymddiriedolwyr

Mae rôl ymddiriedolwr yn gyfle cyffrous a heriol i unigolyn sydd ag ymrwymiad cryf i dreftadaeth amrywiol y DU, a brwdfrydedd drosto, wneud cyfraniad parhaol.

Fel aelod o Fwrdd yr Ymddiriedolwyr, bydd disgwyl i bob Ymddiriedolwr gyfrannu at:

 • Cynllunio a rheoli’r sefydliad yn strategol;
 • Amcanion y Gronfa ar gyfer arwain ac ariannu treftadaeth y DU;
 • Gwneud penderfyniadau ynghylch dyrannu neu ddosbarthu arian o’r Gronfa;
 • Goruchwylio gweithgareddau a pherfformiad ei bwyllgorau a’i baneli;
 • Cynllunio a monitro ariannol, gan gynnwys adolygu a chymeradwyo cynlluniau busnes y sefydliad ac adroddiadau a chyfrifon blynyddol;
 • Sicrhau effeithiolrwydd a digonolrwydd rheolaeth risg, rheolaethau mewnol a gweithdrefnau a phrosesau llywodraethu’r sefydliad;
 • Rheoli newid o fewn y sefydliad a datblygiad y sefydliad;
 • Sicrhau bod y sefydliad a’i dîm gweithredol yn cyflawni amcanion perfformiad;
 • Meithrin perthynas â rhanddeiliaid allweddol a chefnogi partneriaethau strategol;
 • Sicrhau bod cydraddoldeb ac amrywiaeth yn cael eu hymgorffori ar bob lefel o’r sefydliad ac ar draws ei weithgareddau; a
 • Cadw at werthoedd ac ymddygiad y sefydliad a’u dangos.

 

Mae bwrdd yr Ymddiriedolwyr hefyd yn dod â sgiliau, gwybodaeth a phrofiad yn y meysydd canlynol:

 • Dealltwriaeth a phrofiad dangosadwy o o leiaf un agwedd ar dreftadaeth y DU;
 • Ymwybyddiaeth o gyd-destun strategol materion treftadaeth yn y DU
 • Profiad busnes cyffredinol, masnachol a/neu reoli yn y sector cyhoeddus naill ai mewn sefydliad canolig neu fawr;
 • Cadeirio cyfarfodydd;
 • Cymhelliant a rheolaeth pobl;
 • Llywodraethu corfforaethol a/neu arweinyddiaeth anweithredol;
 • Cynaliadwyedd a/neu weithredu yn yr hinsawdd;
 • Ymgysylltu â rhanddeiliaid a materion cyhoeddus ar lefel genedlaethol;
 • Dyfeisio a gweithredu mentrau amrywiaeth a chynhwysiant;
 • Trawsnewid digidol, gan ganolbwyntio ar sicrhau bod gan systemau TG fewnwelediadau cynulleidfa perthnasol ac arferion gofal cwsmeriaid gorau; a

Cipolwg ar brosesau llywodraeth leol a datblygu cymunedol.

Attachments
Final NHMF Wales Trustee Role Description.docx
Declaration-of-Conflicts-of-Interest-Form
Code-of-Conduct-for-Board-Members-of-Public-Bodies
OCPA-Complaints-Procedure
Public-Appointments-Privacy-Notice-2021
Chairperson_WalesWelshVersion
Return to Search