National Lottery Community Fund - Chair of Wales Funding Committee

Closed
Body: National Lottery Community Fund / Cronfa Gymunedol Community Fund
Appointing Department: Department for Digital, Culture, Media and Sport
Sectors: Charity & Public Sector, Culture, Media & Sport
Location: Meetings will take place in London and Wales.
Number of Vacancies: 1
Remuneration: The remuneration will be £24,000 per annum. The role is not pensionable. Expenses will be paid. / Y tâl fydd £24,000 y flwyddyn. Nid yw’r rôl yn bensiynadwy. Telir treuliau.
Time Requirements: The Board meets quarterly, including a two-day meeting with overnight stay. There is also a Board and Committee day once a year. Meetings take place in London and another location in the UK once or possibly twice a year; therefore some travel is required to attend meetings across the UK. The Wales Committee meets quarterly plus two additional away days per annum. In addition, as a Board member and Wales Chair you will meet with strategic partners, attend events and represent the Fund. Board and Committee members also provide informal support and advice to the executive drawing on their specific expertise and on occasion represent the Fund at events or assist the Fund with networking. The specific time commitment of individual Board members will be a matter for discussion with the Chair. The time commitment can be up to 60 days per year. / Mae’r Bwrdd yn cyfarfod bob chwarter, gan gynnwys cyfarfod deuddydd gydag arhosiad dros nos. Mae diwrnod Bwrdd a Phwyllgor hefyd unwaith y flwyddyn. Cynhelir cyfarfodydd yn Llundain a lleoliad arall yn y DU unwaith neu ddwywaith y flwyddyn o bosibl; felly mae angen rhywfaint o deithio i fynychu cyfarfodydd ledled y DU. Mae Pwyllgor Cymru yn cyfarfod bob chwarter ynghyd â dau ddiwrnod ychwanegol i ffwrdd y flwyddyn. Yn ogystal, fel aelod o’r Bwrdd a Chadeirydd Cymru byddwch yn cyfarfod â phartneriaid strategol, yn mynychu digwyddiadau ac yn cynrychioli’r Gronfa. Mae aelodau’r Bwrdd a’r Pwyllgor hefyd yn rhoi cymorth a chyngor anffurfiol i’r weithrediaeth gan ddefnyddio eu harbenigedd penodol ac weithiau maent yn cynrychioli’r Gronfa mewn digwyddiadau neu’n cynorthwyo’r Gronfa gyda rhwydweithio. Bydd ymrwymiad amser penodol aelodau unigol o’r Bwrdd yn fater i’w drafod gyda’r Cadeirydd. Gall yr ymrwymiad amser fod hyd at 60 diwrnod y flwyddyn.

Campaign Timeline

 • Competition Launched

  25/09/2020

 • Closed for Applications

  01/11/2020

 • Panel Sift

  w/c 23rd November

 • Final Interview Date

  w/c 18th January

 • Announcement

  TBC

 

Assessment Panel

Vacancy Description

The Role – Wales Committee Chair 

 • Agree the strategic direction of the portfolio to deliver People in the Lead in Wales in conjunction with the committee and executive team.
 • Ensure the Board is engaged and aware of key issues and opportunities which impacts the Fund’s work in Wales.
 • Bring insight and perspective to the executive to continually improve The Fund’s impact through world class funding approaches.
 • Ensure that programme and funding decisions fit within the Fund’s accountability framework, advised by the executive.
 • Shape and sustain a group of diverse and high-quality committee members that has appropriate knowledge and understanding of community and public life across Wales. 
 • Ensure that the committee individually and collectively operates to the highest standards and performance.
 • Oversee decisions on major funding applications directly or through specialist committees. 
 • Review and reflect on the shape and development of the Wales portfolio, 
 • Act as an ambassador for The National Lottery Community Fund in Wales and at times the UK. 
 • Find out more about the current Wales committee members on our website here.

Y rôlCadeirydd Pwyllgor Cymru 

 • Cytuno ar gyfeiriad strategol y portffolio i ddarparu Pobl yn Arwain yng Nghymru ar y cyd â’r pwyllgor a’r tîm gweithredol.
 • Sicrhau bod y Bwrdd yn ymgysylltu ac yn ymwybodol o faterion a chyfleoedd allweddol sy’n effeithio ar waith y Gronfa yng Nghymru.
 • Dod â mewnwelediad a safbwynt i’r weithrediaeth er mwyn gwella effaith y Gronfa drwy ddulliau ariannu o’r radd flaenaf.
 • Sicrhau bod penderfyniadau rhaglenni a chyllid yn cyd-fynd â fframwaith atebolrwydd y Gronfa, a gynghorir gan y weithrediaeth.
 • Llunio a chynnal grŵp o aelodau pwyllgor amrywiol o ansawdd uchel sydd â gwybodaeth a dealltwriaeth briodol o fywyd cymunedol a chyhoeddus ledled Cymru. 
 • Sicrhau bod y pwyllgor yn gweithredu’n unigol ac ar y cyd i’r safonau a’r perfformiad uchaf.
 • Goruchwylio penderfyniadau ar geisiadau ariannu mawr yn uniongyrchol neu drwy bwyllgorau arbenigol. 
 • Adolygu ac ystyried cyflwr a datblygiad portffolio Cymru. 
 • Gweithredu fel llysgennad Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yng Nghymru ac, ar adegau, y DU. 
 • Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am aelodau presennol pwyllgor Cymru ar ein gwefan yma

Person Specification

The Person:

Essential

All candidates will need to demonstrate in their application that they meet the majority of following essential criteria to a high standard:

 • An appropriate understanding of the Voluntary Community and Social Enterprise sector in Wales and the ability to engage with senior stakeholders therein along with senior stakeholders in the public and private sectors.
 • Experience of charitable and community funding.
 • Extensive experience of operating as a non-executive, and ability to operate as a Chair
 • An understanding of portfolio management, funding decision-making and oversight at a senior level.
 • First class communication and inter-personal skills with the ability to challenge constructively.
 • A commitment to improve diversity and inclusion.
 • An understanding of the importance of the Welsh language and the relevant legislative requirements.

Desirable

 • Exposure to decision-making in a funding portfolio of comparable scale
 • A commitment to the principles of corporate governance, regularity and accountability with regards to NDPBs.

Y person Hanfodol

Bydd angen i bob ymgeisydd ddangos yn ei gais ei fod yn bodloni’r rhan fwyaf o’r meini prawf hanfodol canlynol i safon uchel:

 • Dealltwriaeth briodol o’r sector Cymunedol, Gwirfoddol a Mentrau Cymdeithasol yng Nghymru a’r gallu i ymgysylltu ag uwch randdeiliaid ynddo ynghyd ag uwch randdeiliaid yn y sectorau cyhoeddus a phreifat.
 • Profiad o gyllid elusennol a chymunedol.
 • Profiad helaeth o weithredu fel rhywun anweithredol, a’r gallu i weithredu fel Cadeirydd
 • Dealltwriaeth o reoli portffolios, ariannu penderfyniadau a goruchwylio ar lefel uwch.
 • Cyfathrebu o’r radd flaenaf a sgiliau rhyngbersonol gyda’r gallu i herio’n adeiladol.
 • Ymrwymiad i wella amrywiaeth a chynhwysiant.
 • Dealltwriaeth o bwysigrwydd yr iaith Gymraeg a’r gofynion deddfwriaethol perthnasol.

Dymunol

 • Profiad o wneud penderfyniadau mewn portffolio ariannu ar raddfa debyg
 • Ymrwymiad i egwyddorion llywodraethu corfforaethol, cysondeb ac atebolrwydd mewn perthynas â’r cyrff cyhoeddus anadrannol.

Additional Information

The National Lottery Community Fund’s core purpose is to support people and communities thrive. This is delivered through its Strategic Framework, People in the Lead. 

The Fund is the largest funder of community activity in the UK. Every year £600m of funding raised by players of the National Lottery is distributed. 

Since its inception, the Fund has distributed money to a wide range of projects throughout Wales. This is done through a number of different grant programmes. In Wales in 2018/19 we awarded 706 grants worth £31.3m. These grants range from a community focused small grants scheme, National Lottery Awards for All Wales, which makes grants of up to £10,000, to our larger grant scheme People and Places making grants of up to £500,000, and major thematic grant schemes which are typically focused on a topic, for example young people or mental health. Details of the range of programmes that we fund can be found here: https://www.tnlcommunityfund.org.uk/funding 

We are currently seeking a new chair of the Wales Committee, who will also sit as a member of The National Lottery Community Fund Board. This is a time when as an organisation we support communities across the UK to adjust to and recover from the coronavirus pandemic. It is also a time when the Wales portfolio begins developing responses to the themes of homelessness and youth resilience, and planning for 2021 and beyond, strengthening our links with communities across Wales and bringing people together to share their experience and learning. 

This is mirrored Fund-wide as the organisation has gone through a period of change and development, making it well placed to deliver the ambitious plans to achieve the Fund’s purpose: supporting people and communities thrive. The Fund has many of the building blocks in place and strives to learn, innovate and continuously improve in order to add even greater value to civil society and public life. The Fund is uniquely placed to act as a catalyst, bring people together and make links between practitioners and policy makers. 

The organisation 

The National Lottery Community Fund is established as a non-departmental public body by an Act of Parliament. The Board is responsible for the overall strategic direction of the Fund, as set out in its Strategic Framework, People in the Lead and for the Fund’s governance. 

Funding decisions are delegated to five funding committees (UK, England, Northern Ireland, Scotland and Wales), Executive Officers, and at times expert committees, with the Board retaining strategic oversight for delivery of the Fund’s strategic framework: People in the Lead, and governance responsibility. 

Policy responsibility for The National Lottery Community Fund, including setting policy directions, rests with the Department for Digital, Culture, Media and Sport and devolved administrations in Northern Ireland, Scotland and Wales. Policy responsibility for The National Lottery Community Fund in Wales including setting policy directions, rests with The Welsh Government. 

Further information about the Fund’s Strategic Framework People in the Lead and its programmes can be found on our website

Diben craidd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yw cefnogi pobl a chymunedau i ffynnu. Caiff hyn ei gyflawni drwy ei Fframwaith Strategol, Pobl yn Arwain. 

Y Gronfa yw’r cyllidwr mwyaf o weithgarwch cymunedol yn y DU. Bob blwyddyn, caiff £600m o gyllid a godir gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol eu dosbarthu. 

Ers ei sefydlu, mae’r Gronfa wedi dosbarthu arian i ystod eang o brosiectau ledled Cymru. Gwneir hyn drwy nifer o wahanol raglenni grant. Yng Nghymru yn 2018/19 gwnaethom ddyfarnu 706 o grantiau gwerth £31.3m. Mae’r grantiau hyn yn amrywio o gynllun grantiau bach sy’n canolbwyntio ar y gymuned, Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol Cymru, sy’n rhoi grantiau o hyd at £10,000, i’n cynllun grant mwy Pobl a Lleoedd sy’n rhoi grantiau o hyd at £500,000, a chynlluniau grant thematig mawr sydd fel arfer yn canolbwyntio ar bwnc, er enghraifft pobl ifanc neu iechyd meddwl. Mae manylion yr ystod o raglenni yr ydym yn eu hariannu i’w gweld yma: https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/funding 

Ar hyn o bryd, rydym yn chwilio am gadeirydd newydd Pwyllgor Cymru, a fydd hefyd yn aelod o Fwrdd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Mae hwn yn adeg pan fyddwn ni fel sefydliad yn cefnogi cymunedau ledled y DU i addasu i’r pandemig coronafeirws ac i wella ohono. Mae hefyd yn adeg pan fydd portffolio Cymru’n dechrau datblygu ymatebion i themâu digartrefedd a gwydnwch ieuenctid, a chynllunio ar gyfer 2021 a thu hwnt, cryfhau ein cysylltiadau â chymunedau ledled Cymru a dod â phobl at ei gilydd i rannu eu profiad a dysgu. 

Mae hyn yn cael ei adlewyrchu ar draws y Gronfa gan fod y sefydliad wedi mynd drwy gyfnod o newid a datblygu, gan ei wneud mewn sefyllfa dda i gyflawni’r cynlluniau uchelgeisiol i gyflawni diben y Gronfa: cefnogi pobl a chymunedau i ffynnu. Mae gan y Gronfa lawer o’r blociau adeiladu ar waith ac mae’n ymdrechu i ddysgu, arloesi a gwella’n barhaus er mwyn ychwanegu hyd yn oed mwy o werth at gymdeithas sifil a bywyd cyhoeddus. Mae’r Gronfa mewn sefyllfa unigryw i weithredu fel sbardun, dod â phobl at ei gilydd a gwneud cysylltiadau rhwng ymarferwyr a llunwyr polisi. 

Y sefydliad 

Sefydlir Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol fel corff cyhoeddus anadrannol gan Ddeddf Seneddol. Mae’r Bwrdd yn gyfrifol am gyfeiriad strategol cyffredinol y Gronfa, fel y nodir yn ei Fframwaith Strategol, Pobl yn Arwain ac am lywodraethu’r Gronfa. 

 

Dirprwyir penderfyniadau ariannu i bum pwyllgor ariannu (y DU, Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban), Swyddogion Gweithredol, ac ar adegau pwyllgorau arbenigol, gyda’r Bwrdd yn cadw goruchwyliaeth strategol ar gyfer cyflawni fframwaith strategol y Gronfa: Pobl yn Arwain, a chyfrifoldeb llywodraethu. 

Yr Adran Ddigidol, Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon a’r gweinyddiaethau datganoledig yng Nghymru, Gogledd Iwerddon a’r Alban sy’n gyfrifol am bolisi Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, gan gynnwys pennu cyfarwyddiadau polisi. Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am bolisi Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yng Nghymru, gan gynnwys pennu cyfarwyddiadau polisi. 

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am Fframwaith Strategol y Gronfa Pobl yn Arwain a’i rhaglenni ar ein gwefan. 

Attachments
Wales Funding Committee Chair
Diversity-Monitoring-Form-1
Declaration-of-Conflicts-of-Interest-Form
OCPA-Complaints-Procedure-1
Public-Appointments-Privacy-Notice-2020
Code-of-Conduct-for-Board-Members-of-Public-Bodies
Cadeirydd Pwyllgor Cyllido Cymru
Return to Search