Three Members for the S4C Authority Board/Tri Aelod o Fwrdd Awdurdod S4C

Announced
Body: S4C
Appointing Department: Department for Digital, Culture, Media and Sport
Sector: Culture, Media & Sport
Location: The S4C Authority meets monthly, normally in Cardiff, although the Authority also currently holds public meetings every year in different parts of Wales / Mae Awdurdod S4C yn cyfarfod yn fisol, fel arfer yng Nghaerdydd, er bod yr Awdurdod hefyd yn cynnal cyfarfodydd cyhoeddus bob blwyddyn mewn gwahanol rannau o Gymru ar hyn o bryd
Number of Vacancies: 3
Remuneration: £9,650 per annum. Reasonable expenses may be claimed / £9,650 y flwyddyn. Gellir hawlio treuliau rhesymol.
Time Requirements: The time commitment for members of the Authority is a nominal one day per week / Yr ymrwymiad amser i aelodau’r Awdurdod yw cyfanswm enwol o un diwrnod yr wythnos

Announcement

An announcement has been made on the outcome of this appointment.

The Secretary of State for Digital, Culture, Media and Sport has appointed Owen Derbyshire, Anita George and Rhodri Williams as members of the S4C Authority for a period of 4 years commencing 2 July 2018.

View Announcement

Campaign Timeline

 • Competition Launched

  05/01/2018

 • Closed for Applications

  09/02/2018

 • Panel Sift

  21/03/2018

 • Final Interview Date

  12/04/2018

 • Announcement

  16/07/2018 at 00:00

 

Assessment Panel

Vacancy Description

Introduction

The Department for Digital, Culture, Media and Sport is seeking up to three outstanding individuals to be appointed Members of the S4C Authority Board.

 

Background

S4C is the Welsh language public service broadcaster and media provider. S4C (Sianel Pedwar Cymru – the Welsh Fourth Channel) is a statutory Authority, originally established in 1982 under the Broadcasting Act 1981 and now regulated by the Communications Act 2003 and the Broadcasting Act 1990.

It is the duty of the Authority to ensure that S4C represents a public service for the dissemination of information, education and entertainment. The Authority is responsible for ensuring that the independence of S4C is safeguarded. The Authority is also responsible for ensuring that effective management arrangements, including financial management, are in place for S4C’s public and commercial services.

S4C has a crucial role in providing wide ranging Welsh language entertainment and news services throughout Wales, the UK and beyond. The S4C Authority needs to reflect an understanding of UK broadcasting developments and of devolved government in Wales and takes into account cultural and other initiatives when determining its strategy. As a commissioner-broadcaster with a commitment to the independent production sector, S4C makes an important contribution to the creative economy in Wales.

S4C is currently funded through a mixture of grant in aid, funding from the Television Licence Fee through the BBC and advertising and commercial revenue. In 2016/17, S4C had a turnover of £83million. It also receives a statutory minimum of 10 hours a week of Welsh language programming provided free of charge from the BBC and funded from the Television Licence Fee.

The Public Bodies Act 2011 places a statutory duty on the Secretary of State to secure that the Authority is paid an amount that s/he considers sufficient to enable the Authority to cover the cost of providing its public services.

S4C and the BBC came to an agreement in November 2017 regarding the arrangements for the funding and financial accountability of S4C from the Television Licence Fee. This agreement reaffirms S4C’s independence and financial accountability for use of licence fee funding.

Further information about the Agreement can be found here.

 

The Role of S4C Members

The Authority consists of the Chair and up to eight other members, each appointed by the Secretary of State for Culture, Media and Sport. Members bring varying skills and experience to the Authority, though they are all expected to ensure that S4C fulfils its public service remit and that public and licence fee funds allocated to S4C are properly utilised.

Authority Members will also be required to ensure that S4C’s public services are provided in accordance with S4C’s statutory remit.

Authority Members are expected to:

 • Function collectively as the non-executive board of S4C and provide support and advice, and also ensure appropriate challenge to and accountability of the Chief Executive and his executive team.
 • Support the Chair, in liaison with the Chief Executive, in overseeing the relationship with the BBC, DCMS and other stakeholders including the Welsh Government and the independent production sector.
 • Represent S4C in its dealings with Ministers both within the UK Government and the Welsh Government.
 • Undertake public engagement duties as necessary on behalf of S4C including public meetings and functions across Wales.
 • Attend monthly meetings and any special Authority meetings, and attending sub-committees of the Authority as necessary.

The Authority seeks to ensure that its members, between them, are able to draw on a wide range of expertise and knowledge of particular fields relevant to the work of S4C. These include, but are not restricted to:

 • Broadcasting, digital media and the wider creative industries
 • The Welsh Language
 • Business, commerce and finance
 • Assurance and audit
 • Accountability of public bodies

 

Cyflwyniad

Mae’r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon yn chwilio am hyd at dri unigolyn neilltuol i gael eu penodi’n Aelodau o Fwrdd Awdurdod S4C.

 

Cefndir

S4C yw’r darlledwr gwasanaeth cyhoeddus a’r darparwr cyfryngau iaith Gymraeg. Mae S4C (Sianel Pedwar Cymru) yn Awdurdod statudol, a sefydlwyd yn wreiddiol ym 1982, dan Ddeddf Darlledu 1981 ac a reoleiddir bellach gan Ddeddf Cyfathrebiadau 2003 a Deddf Darlledu 1990.

Dyletswydd yr Awdurdod yw sicrhau bod S4C yn cynrychioli gwasanaeth cyhoeddus ar gyfer lledaenu gwybodaeth, addysg ac adloniant. Mae’r Awdurdod yn gyfrifol am sicrhau bod annibyniaeth S4C yn cael ei diogelu. Mae’r Awdurdod hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod trefniadau rheoli effeithiol, gan gynnwys rheolaeth ariannol, wedi’u sefydlu ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus a masnachol S4C.

Mae gan S4C rôl hollbwysig o ran darparu gwasanaethau adloniant a newyddion amrywiol yn yr iaith Gymraeg ledled Cymru, y Deyrnas Unedig a thu hwnt. Mae angen i Awdurdod S4C adlewyrchu dealltwriaeth o ddatblygiadau darlledu yn y DU a llywodraeth ddatganoledig yng Nghymru ac mae’n ystyried mentrau diwylliannol a mentrau eraill wrth bennu ei strategaeth. Fel comisiynydd-ddarlledwr ag ymrwymiad i’r sector cynhyrchu annibynnol, mae S4C yn gwneud cyfraniad pwysig i’r economi greadigol yng Nghymru.

Mae S4C ar hyn o bryd yn cael ei chyllido trwy gymysgedd o gymorth grant, cyllid o Ffi’r Drwydded Deledu trwy’r BBC a refeniw hysbysebu a masnachol. Yn 2016/17, roedd gan S4C drosiant o £83 miliwn. Mae hefyd yn derbyn isafswm statudol o 10 awr yr wythnos o raglenni Cymraeg a ddarperir yn rhad ac am ddim gan y BBC ac a gyllidir o Ffi’r Drwydded Deledu.

Mae Deddf Cyrff Cyhoeddus 2011 yn gosod dyletswydd statudol ar yr Ysgrifennydd Gwladol i sicrhau y telir swm i’r Awdurdod y mae’n ystyried ei fod yn ddigonol i alluogi’r Awdurdod i dalu am gost darparu ei wasanaethau cyhoeddus.

Daeth S4C a’r BBC i gytundeb ym mis Tachwedd 2017 ynglŷn â’r trefniadau ar gyfer cyllido ac atebolrwydd ariannol S4C o Ffi’r Drwydded Deledu tan 2028. Mae’r fframwaith hwn, a nodir yn y Cytundeb Partneriaeth, Ariannu ac Atebolrwydd yn ailddatgan annibyniaeth ac atebolrwydd ariannol S4C ar gyfer defnyddio cyllid o ffi’r drwydded.

Mae rhagor o wybodaeth am y cytundeb newydd ar gael yma.

 

Rôl Aelodau S4C

Mae’r Awdurdod yn cynnwys y Cadeirydd a hyd at wyth aelod arall, bob un ohonynt yn cael eu penodi gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon. Daw aelodau â sgiliau a phrofiad amrywiol i’r Awdurdod, er bod disgwyl i bob un ohonynt sicrhau bod S4C yn cyflawni ei chylch gwaith gwasanaeth cyhoeddus a bod arian cyhoeddus ac o ffi’r drwydded a ddyrennir i S4C yn cael ei ddefnyddio’n briodol.

Bydd hefyd yn ofynnol i Aelodau’r Awdurdod sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus S4C yn cael eu darparu yn unol â chylch gorchwyl statudol S4C.

Mae disgwyl i Aelodau’r Awdurdod:

 • Weithredu ar y cyd fel bwrdd anweithredol S4C a rhoi cymorth a chyngor, a hefyd sicrhau her briodol i, ac atebolrwydd gan y Prif Weithredwr a’i dîm gweithredol.
 • Rhoi cymorth i’r Cadeirydd, mewn cyswllt â’r Prif Weithredwr, wrth oruchwylio’r berthynas â’r BBC, yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon a rhanddeiliaid eraill, gan gynnwys Llywodraeth Cymru a’r sector cynhyrchu annibynnol.
 • Cynrychioli S4C yn ei hymwneud â Gweinidogion yn Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru.
 • Cyflawni dyletswyddau ymgysylltu â’r cyhoedd fel y bo angen ar ran S4C, gan gynnwys cyfarfodydd a swyddogaethau cyhoeddus ledled Cymru.
 • Mynychu cyfarfodydd misol ac unrhyw gyfarfodydd arbennig yr Awdurdod, a mynychu is-bwyllgorau’r Awdurdod fel y bo angen.

Mae’r Awdurdod yn ceisio sicrhau bod ei aelodau, rhyngddynt, yn gallu tynnu ar ystod eang o arbenigedd a gwybodaeth mewn meysydd arbennig sy’n berthnasol i waith S4C. Mae’r rhain yn cynnwys y canlynol, ond nid ydynt yn gyfyngedig iddynt:

 • Darlledu, cyfryngau digidol a’r diwydiannau creadigol ehangach
 • Yr iaith Gymraeg
 • Busnes, masnach a chyllid
 • Sicrwydd ac archwilio
 • Atebolrwydd cyrff cyhoeddus

 

Person Specification

The Person

Essential Criteria

All successful candidates must be able to demonstrate:

 • An understanding of, and commitment to, S4C’s objectives;
 • An understanding of the key challenges facing S4C, public service broadcasting, digital media providers, and the wider media and creative industries in Wales;
 • An understanding of the role of the Authority and its relationship with its funding bodies;
 • The ability to work at board level and an understanding of the distinction between the role of the executive and the board overseeing it;
 • The ability to contribute effectively to future strategy development including the unique partnership with the BBC;
 • Private sector, public sector or third sector experience, excellent communication skills and the ability to represent the Authority with confidence to a wide range of stakeholder groups.

As the Authority conducts most of its business in Welsh, applicants are expected to be Welsh speaking.

 

Desirable Criteria

 • Track record in the private sector.

 

Yr Unigolyn

Meini Prawf Hanfodol

Mae’n rhaid i’r holl ymgeiswyr llwyddiannus allu dangos:

 • Dealltwriaeth o amcanion S4C ac ymrwymiad iddynt;
 • Dealltwriaeth o’r heriau allweddol sy’n wynebu S4C, darlledu gwasanaeth cyhoeddus, darparwyr cyfryngau digidol, a’r cyfryngau a diwydiannau creadigol ehangach yng Nghymru;
 • Dealltwriaeth o rôl yr Awdurdod a’i berthynas â’i gyrff cyllido;
 • Y gallu i weithio ar lefel bwrdd a dealltwriaeth o’r gwahaniaeth rhwng rôl y weithrediaeth a’r bwrdd sy’n ei goruchwylio;
 • Y gallu i gyfrannu’n effeithiol at ddatblygu strategaethau ar gyfer y dyfodol, gan gynnwys y bartneriaeth unigryw â’r BBC;
 • Profiad o weithio yn y sector preifat, y sector cyhoeddus neu’r trydydd sector, sgiliau cyfathrebu rhagorol a’r gallu i gynrychioli’r Awdurdod yn hyderus gerbron ystod eang o grwpiau rhanddeiliaid.

Gan fod yr Awdurdod yn cynnal y rhan fwyaf o’i fusnes yn Gymraeg, disgwylir i ymgeiswyr allu siarad Cymraeg.

 

Meini Prawf Dymunol

 • Profiad o weithio yn y sector preifat.

 

 

How to Apply

How to Apply

Applications should be made by submitting a CV of two pages maximum accompanied by a supporting statement, also of up to two pages, which sets out how you meet the essential criteria of the role.

You should state clearly how you meet the criteria outlined in the person / role specification.

You should also complete the Conflict of Interests Form, Monitoring Form (Part 1) and Monitoring Form (Part 2). In order to meet the OCPA Code of Practice, the two monitoring forms will be kept separately from your application and Conflict of Interests Form, and will not be seen by the selection panel.

Please return your completed applications to: publicappointments@culture.gov.uk and put ‘S4C’ in the subject line.

If you have any questions about the Public Appointments process please contact: publicappointments@culture.gov.uk

 

Conflicts of Interest

As part of the application process you will be asked to consider and declare whether or not you have any interests that may give rise to a potential or actual conflict of interest or the perception of such a conflict.

 

Deadline

Completed forms should be received by 11pm on 09/02/2018.

 

Interviews

Interviews are expected to be held in March 2018. Please note that a section of the interview will be conducted in Welsh and candidates will be expected to answer in Welsh during this section.

 

Please note DCMS does not fund travel and subsistence for candidates attending interviews.

 

Sut i Wneud Cais

Dylid ymgeisio trwy gyflwyno CV a datganiad ategol, ni ddylai’r naill na’r llall ohonynt fod yn fwy na dwy dudalen o hyd, sy’n esbonio sut rydych chi’n bodloni meini prawf hanfodol y rôl.

Dylech ddatgan yn eglur sut rydych chi’n bodloni’r meini prawf a amlinellir ym manyleb yr unigolyn / manyleb y rôl.

Dylech hefyd lenwi’r Ffurflen Gwrthdaro Buddiannau, y Ffurflen Fonitro (Rhan 1) a’r Ffurflen Fonitro (Rhan 2). Er mwyn bodloni Cod Ymarfer y Comisiynydd Penodiadau Cyhoeddus (OCPA), bydd y ddwy ffurflen fonitro yn cael eu cadw ar wahân i’ch cais a’ch Ffurflen Gwrthdaro Buddiannau, ac ni fyddant yn cael eu gweld gan y panel dethol.

Dychwelwch eich ceisiadau wedi’u cwblhau at: publicappointments@culture.gov.uk a rhowch ‘S4C’ yn y llinell bwnc.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses Penodiadau Cyhoeddus, cysylltwch â: publicappointments@culture.gov.uk

 

Gwrthdaro Buddiannau

Fel rhan o’r broses ymgeisio, bydd gofyn i chi ystyried a datgan pa un a oes gennych unrhyw fuddiannau a allai achosi gwrthdaro buddiannau posibl neu wirioneddol neu ganfyddiad am wrthdaro o’r fath.

 

Terfyn amser

Dylai ffurflenni wedi’u llenwi gael eu derbyn erbyn 11pm ar 09/02/2018.

 

Cyfweliadau

Disgwylir cynnal cyfweliadau ym mis Mawrth 2018. Sylwer y bydd rhan o’r cyfweliad yn cael ei chynnal yn Gymraeg a disgwylir i ymgeiswyr ateb yn Gymraeg yn ystod y rhan honno.

Noder nad yw DCMS yn talu costau teithio a chynhaliaeth ymgeiswyr ar gyfer mynychu cyfweliadau.

 

Attachments
COI Guidance - General (1)
Conflicts-of-Interest-Form (10)
OCPA Complaints Procedure (2016)
OCPA Monitoring form
(Welsh) CoI Guidenace S4C (1)
(Welsh) Conflicts of Interests Form S4C (1)
(Welsh) OCPA 2017 Diversity Form S4C (1)
(Welsh) OCPA Complaints Procedure 2016 S4C (1)
S4C-Role-Spec-FINAL
Welsh-S4C-Role-Specification-FINAL
Return to Search